de 5 belangrijkste aftrekposten-zzp-belastingtips

De vijf belangrijkste aftrekposten voor de zzp

Er zijn een aantal aftrekposten voor de zzp die je duizenden Euro’s aan belasting kunnen besparen. Het is van belang dat je hier goed van op de hoogte bent, zodat ook jij die aftrekposten voor zzp kan benutten.

De vijf belangrijkste aftrekposten voor zzp zijn:

 1. aftrekbare zakelijke kosten
 2. zelfstandigenaftrek
 3. startersaftrek
 4. mkb-winstvrijstelling
 5. investeringsaftrek 

Wat ga ik in dit artikel uitleggen?

In dit artikel leg ik graag meer uit over de verschillende aftrekposten voor de zzp. Ik ga het volgende uitleggen:

 1. Aftrekbare zakelijke kosten
 2. Wat is zelfstandigenaftrek
 3. Zelfstandigenaftrek is onafhankelijk van de hoogte van je winst
 4. Minder belasting betalen en meer terugkrijgen
 5. Dotatie oudedagsreserve
 6. Reden ontstaan zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling
 7. Voorwaarden zelfstandigenaftrek
 8. Welke uren tellen mee voor het urencriterium?
 9. Wat bij een te lage winst? Wat gebeurt en er dan met de zelfstandigenaftrek?
 10. Zelfstandigenaftrek voor de pensioengerechtigde
 11. Zwangerschap, zelfstandigenaftrek en het urencriterium
 12. Voorwaarden startersaftrek
 13. Voorwaarden mkb-winstvrijstelling
 14. Investeringsaftrek
 15. Overige aftrekposten voor zzp

1. Zakelijk aftrekbare kosten

De grootste en makkelijkst te realiseren aftrekpost voor de zzp zijn de zakelijke aftrekbare kosten. Een aantal voorbeelden van deze kosten zijn:

Lees ook het artikel over de aftrekbare zakelijke kosten.

2. Wat is zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag (in 2022 € 6.310 voor ondernemers die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt / 2021 € 6.670) die je als zelfstandig ondernemer van het belastbaar inkomen mag aftrekken. Als je aan de voorwaarden voor startersaftrek voldoet komt daar nog eens € 2.123 als extra aftrekpost bovenop. 

De zelfstandigenaftrek en startersaftrek verlaagt dus je (belastbare) winst voor je aangifte inkomstenbelasting (jaarlijkse belastingaangifte). Als je aan zowel de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek voldoet, levert dit je een aftrekpost op van € 8.433. Dat is een behoorlijk bedrag! Als je dan ook nog door de mkb-winstvrijstelling 14% van je winst mag aftrekken, kan dat je ook weer een hoop belasting schelen. Later in dit artikel ga ik in op de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

3. Zelfstandigenaftrek is onafhankelijk van de hoogte van je winst

De zelfstandigenaftrek is niet afhankelijk van de hoogte van je winst. Het is een vast bedrag. Ook als je niet veel winst maakt mag je het toepassen. Dit is wel als je aan de voorwaarden voldoet. Daarover later meer in dit artikel.

4. Minder belasting betalen en meer terugkrijgen

Net als de hypotheekrenteaftrek zorgt de aftrekpost voor de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling ook vaak voor verlaging van andere belastingen. Daarnaast kan je ook recht hebben op meer toeslagen. Met name de inkomensafhankelijke regelingen zoals:

 • premie bijdrage inkomensafhankelijke zorgverzekeringswet
 • kinderopvangtoeslag
 • kindgebonden budget
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag

Het loont dus zeker de moeite te controleren of je aan de voorwaarden voldoet en wat voor invloed dit op jouw te betalen/ontvangen belastingen heeft.

dotatie oudedagreserve

5. Dotatie oudedagsreserve

Wellicht vraag je je af waarom noemt hij hier niet de oudedagsreserve? Dat komt omdat de dotatie oudedagsreserve ook een vorm van uitstel van belastingbetaling is. Het zorgt in het jaar van aftrek voor een extra aftrekpost, maar wordt later alsnog in de belasting betrokken (meestal tegen lager tarief). Daarom zie ik de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling als de echte aftrekposten voor de zzp’er. Waar geen addertje onder het gras zit verstopt. 

6. Reden ontstaan zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling

De zelfstandige ondernemers moeten zelf de risico’s van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid afdekken (door middel van een buffer of verzekering). Als zzp’er heb je immers geen recht op uitkering op grond van de WW (Werkloosheidswet) of WAO (Wet Arbeidsongeschiktheid), zoals een werknemer dat wel heeft.  Hierdoor heeft de wetgever de zelfstandige ondernemer een belastingaftrek gegeven in de vorm van de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling.

7. Voorwaarden zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek kan je in je aangifte inkomstenbelasting (jaarlijkse belastingaangifte) toepassen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

Ondernemer voor de inkomstenbelasting ben je niet zomaar. Om te beoordelen of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent wordt naar meerdere factoren gekeken. Dit wordt in dit andere artikel uitgelegd.

Je voldoet aan het urencriterium als de volgende twee voorwaarden op jou van toepassing zijn:

 • je besteedt als ondernemer in het betreffende kalenderjaar minimaal 1.225 uur aan het feitelijk drijven van je onderneming(en). Deze eis geldt ook als je halverwege het kalenderjaar met je onderneming start.
 • dit aantal uren vormt meer dan 50% van het totaal gewerkte aantal uren in dat jaar (geldt niet als starter).

Wat houdt het urencriterium in zzp-belasting.tips

8. Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Voor het urencriterium tellen alle uren mee die je aan het feitelijk drijven van je onderneming hebt besteed. Denk hierbij aan de volgende uren:

 • uren die je daadwerkelijk aan opdrachten voor je klant(en) hebt besteed. Hieronder vallen de gewerkte uren voor het uitvoeren van de opdracht. Maar denk ook aan de indirecte uren. Zoals uren die je steekt in de voorbereiding, het inlezen voor een opdracht en de reistijd voor de opdracht of het woon-werkverkeer.
 • indirecte uren zoals tijd besteedt aan het opzetten van je website, boekhouding, marktonderzoek, netwerken, social media, e-mailen, vakstudie bijhouden etc.

Het gaat erom dat je kunt uitleggen dat je deze uren hebt besteed ten behoeve van je onderneming. Dit kan je doen door het bijhouden van je uren in een aparte administratie (spreadsheet of app). Hierin noteer je per dag noteer hoeveel uur je aan iedere activiteit hebt besteed. Dit in combinatie met je agenda.

Naast de 1225 uur moet je ook meer dan vijftig procent van je (arbeids)tijd besteden aan de onderneming.

Als je bijvoorbeeld twee dagen per week in loondienst werkt en daarnaast bijklust als zelfstandig ondernemer, moet je naast de 832 uur (52 x 16 uur) die je in loondienst werkt, nog het minimum van 1225 uur in jouw onderneming stoppen.

Werk je drie dagen per week in loondienst (52 x 24 uur = 1248 uur)? Dan moet je in datzelfde jaar dus 1249 uur voor jouw onderneming werken. Goed om te weten: was je één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Lees ook dit artikel voor meer informatie over het urencriterium.

zzp'er btw aangifte doen, facturen juist

9. Wat bij een te lage winst? Wat gebeurt er dan met de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag onafhankelijk van de winst. Maar let op, de zelfstandigenaftrek is niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Bij een te lage winst (je winst na belastingaftrek is negatief) en je hebt geen recht op startersaftrek, dan wordt de zelfstandigenaftrek in dat belastingjaar niet volledig benut. Dan mag je het onbenutte deel doorschuiven naar volgende negen jaren. Als je dan positieve resultaten behaalt dan mag je dan het onbenutte deel gebruiken. Dit levert je dan alsnog belastingvoordeel op! 

Je mag de onbenutte zelfstandigenaftrek dus niet gebruiken als aftrekpost voor ander inkomen uit loondienst of uitkering. Dit mag je wel doen als je starter bent en voor de startersaftrek in aanmerking komt. Dan mag je de onbenutte zelfstandigenaftrek in het zelfde jaar in aftrek brengen op je inkomen uit loondienst of uitkering. Hierdoor heb je toch recht op een teruggave van belasting, omdat over dit loon of uitkering al belasting (loonheffing) is ingehouden door je werkgever/uitkeringsinstantie. Denk hierbij ook aan je recht op toeslagen. Bij een lager belastbaar inkomen stijgt ook je recht op toeslagen.

10. Zelfstandigenaftrek voor pensioengerechtigde

Pensioengerechtigde zelfstandigen krijgen de zelfstandigenaftrek voor 50% wanneer ze op 1 januari van het jaar pensioengerechtigd zijn. Dit heeft te maken doordat ze op dat moment ook AOW krijgen. Als iemand die pensioengerechtigd is een onderneming start, dan komt deze voor de startersaftrek in aanmerking. In dat geval is de startersaftrek niet 50% van de standaardstartersaftrek, maar het volledige bedrag.

urencriterium en zwangerschap zzp-belastingtips

11. Zwangerschap, zelfstandigenaftrek en het urencriterium

Voor zwangere ondernemers geldt een tegemoetkomende regeling. Normaal gesproken moet je minimaal 1225 uur werkzaamheden verrichten voor je bedrijf en meer dan 50% van je totale arbeidstijd besteden aan je onderneming. Maar als je het werk wegens zwangerschap onderbreekt, mag je voor een periode van zestien weken niet gewerkte uren meetellen alsof je deze wel had gewerkt. Daarnaast heb je, vanwege het lagere inkomen dat je waarschijnlijk zal hebben doordat je niet door kan werken tijdens die weken rond de bevalling, recht op een zwangerschapsuitkering van maximaal het minimumloon. De uitkering is afhankelijk van de inkomsten van het voorgaande jaar. Klik hier voor meer informatie over de zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen.

starters-tekst-zzp-belastingtips

12. Voorwaarden startersaftrek

Vanwege het extra risico dat starters lopen heeft de wetgever een extra fiscale aftrekpost in het leven geroepen: de startersaftrek.

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Een aanvullend belastingvoordeel dus. De zelfstandigenaftrek van € 6.310 wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123.

Je kan dit toepassen als je:

 • recht hebt op de zelfstandigenaftrek en
 • in één (of meer) van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest
 • in deze periode niet vaker dan tweemaal de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

Als je de zelfstandigenaftrek en startersaftrek van je winst af haalt en op een negatief bedrag uitkomt, dan is dit te verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Als je dus in de loop van het jaar gestopt bent met je baan en daarna bent gaan ondernemen (en aan het urencriterium hebt voldaan), dan kan je het negatieve resultaat uit je onderneming verrekenen met je inkomsten uit loondienst. Je hebt hierdoor waarschijnlijk recht op een teruggave voor de inkomstenbelasting met je jaarlijkse belastingaangifte. Ook als je parttime onderneemt kan dit heel aantrekkelijk zijn. Als je dan het eerste jaar verlies lijdt met je onderneming is dit te verrekenen met je inkomen uit loondienstverband. Daar is namelijk al loonbelasting (voorheffing van inkomstenbelasting) op ingehouden. Parttime ondernemen kan dus slim zijn en belastingvoordeel opleveren! Start dan begin van het jaar met je onderneming en houdt je uren bij.

13. Voorwaarden mkb-winstvrijstelling

Je hebt recht op de mkb-winstvrijstelling als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting (jaarlijkse belastingaangifte). De mkb-winstvrijstelling zorgt voor een extra aftrekpost van 14% van je winst na aftrek van ondernemersaftrek zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, oudedagsreserve en mkb winstvrijstelling. Let op, als je in een jaar verlies lijdt met je onderneming, dan verminderd de mkb-winstvrijstelling je verlies. Dus dan is 14% minder aftrekbaar.

14. Voorbeeld berekening met toepassen van de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling

Na het lezen van deze aftrekposten vraag je je vast af, maar hoe werkt het dan in de praktijk. Met Euro’s? Dat zal ik je laten zien aan de hand van een voorbeeldberekening gebaseerd op de wetgeving van 2022. Hierbij ben ik uitgegaan van een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 28.047

                                                                                         €

Winst uit onderneming                                                   28.047

Af: zelfstandigenaftrek                                                     6.310

Af: startersaftrek                                                               2.123

                                                                                    ————

Belastbare winst voor mkb-winstvrijstelling             19.614

Af: mkb-winstvrijstelling                                                 2.746

                                                                                   ————

Belastbare inkomsten uit onderneming                      16.868

In dit blog is te lezen dat met een belastbaar inkomen uit onderneming van € 14.988 (en geen andere inkomsten zoals uit loondienst of uitkering of vermogen in box 3) je uit komt op nul (nihil) te betalen inkomstenbelasting.

15. Investeringsaftrek

Investeringen zijn zakelijke uitgaven voor materiële goederen boven de € 450 excl. btw, die meerdere jaren meegaan. Denk hierbij aan een laptop, auto etc. Deze goederen komen op de balans voor je aangifte inkomstenbelasting (jaarlijkse belastingaangifte) te staan. Onder materiële vaste activa. Ook bij de start van je onderneming waarbij je de goederen eerst privé hebt gekocht en bij de start van je onderneming zakelijk inbrengt mogen de goederen op de balans geplaatst worden.

Als je meer dan € 2.300 aan investeringen in één jaar hebt gedaan dan heb je recht op een aftrekpost van 28% van de totale investering. Er is wel een maximum aan investeringen, maar die is vrij hoog.

Daarnaast zijn er bepaalde investeringen waar de investeringsaftrek niet voor geldt. Bijvoorbeeld op personenauto’s.

De Belastingdienst heeft over de investeringsaftrek een handig overzicht gemaakt. Klik hier voor meer informatie over de investeringsaftrek.

16. Overige aftrekposten voor de zzp

Naast de hierboven genoemde aftrekposten voor zzp zijn er nog meer aftrekposten voor de zzp. Denk aan de meewerkaftrek. Ook op basis van middeling kan je soms inkomstenbelasting terugkrijgen.

Wil je meer belastingtips?

Een goede manier om greep te krijgen op je financiële huishouding en de fiscale voordelen die je kunt behalen, is het gebruik van boekhoudsoftware. Er zijn veel pakketten die jou hierbij kunnen helpen. 

Wil je nog meer tips en uitleg over hoe je als zzp’er je cijfers op orde hebt? Daarmee kan je ook belasting besparen! Klik dan op één van de volgende categorieën voor meer informatie.

Lees het artikel ‘de vijf belangrijkste aftrekposten voor de zzp‘ voor meer informatie.

Kan ik je ergens bij helpen?

Word dan lid van Het Ondernemerscollectief en maak gebruik van de fiscale helpdesk of neem vrijblijvend contact met mij op.

18 gedachten over “De vijf belangrijkste aftrekposten voor de zzp”

 1. Pingback: Wat houdt het urencriterium in? – ZZP belastingtips, zzp belastingaangifte, zzp btw-aangifte, zzp omzetbelasting aangifte, zzp aangifte inkomstenbelasting

 2. Pingback: Geen inkomstenbelasting tot € 26.832 winst – ZZP belastingtips, zzp belastingaangifte, zzp btw-aangifte, zzp omzetbelasting aangifte, zzp aangifte inkomstenbelasting

 3. Pingback: Tips om zo simpel mogelijk je zzp administratie bij te houden - ZZP belastingtips, zzp belastingaangifte, zzp btw-aangifte, zzp omzetbelasting aangifte, zzp aangifte inkomstenbelasting

 4. Pingback: ondernemer voor de inkomstenbelasting zzp

 5. Pingback: Aftrekbare reiskosten, reizen met je zakelijke of privé auto

 6. Pingback: Ondernemer voor de inkomstenbelasting en btw? Wanneer ben je dat?

 7. Pingback: aangifte inkomstenbelasting zzp, gratis tips en uitleg

 8. Pingback: Startersaftrek: belastingaangifte 2017 doen | ZZP-belastingtips

 9. Pingback: Middeling belasting sterk wisselende inkomsten | ZZP-Belastingtips

 10. Pingback: Auto van de zaak of privé? | ZZP-Belastingtips | Gratis belastingtips

 11. Pingback: Youngtimer bijtelling. Zakelijke auto en belasting besparen!

 12. Pingback: Uurtarief zzp berekenen: zelf je uurtarief zzp berekenen

 13. Pingback: Factuur uit het buitenland, hoe in te vullen in je btw aangifte?

 14. Pingback: Wet DBA uitgesteld. Wat betekent dat voor jou? Lees hier alles over.

 15. Pingback: Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

 16. Pingback: Bespaar belastingrente bij je aanslag inkomstenbelasting

 17. Pingback: Opstellen van een begroting voor zzp. Aanslag inkomstenbelasting

 18. Pingback: Maak gebruik van de reserveringsruimte en bespaar belasting

Reacties zijn gesloten.

Gratis tips om belasting te besparen

Je ontvangt na inschrijving geregeld belastingtips en je wordt op de hoogte gebracht van de nieuwste blogs.