aftrekbare kosten werkruimte eigen woning zzp-belastingtips

Aftrekbare kosten werkruimte eigen woning

Als zzp’er kan je ook geregeld vanuit huis werken, bijvoorbeeld vanuit een aparte werkruimte. Het zou mooi zijn als je een deel van deze kosten voor je kantoorruimte zakelijk in aftrek mag brengen. Onder bepaalde voorwaarden kan dit en zijn de kosten van een werkruimte thuis aftrekbaar voor de inkomstenbelasting bij je jaarlijkse belastingaangifte.

Als je een werkruimte in een privé woning hebt (koop of huur), dan zijn de kosten van deze ruimte alleen aftrekbaar onder de volgende voorwaarden:

 • voldoende zelfstandigheid; en
 • voldoende gebruik.

Als je hieraan voldoet, dan is er sprake van een ‘fiscaal kwalificerende ruimte’.

In de volgende paragrafen zal ik verder op de voorwaarden ingaan. Daarna ga ik in op de keuze tussen de werkruimte zakelijk of privé aan te merken.

Zelfstandige werkruimte

Kostenaftrek voor een werkruimte thuis is slechts mogelijk als er sprake is van een ‘zelfstandig gedeelte’ van de woning. Een werkruimte is ‘zelfstandig’ als de ruimte apart verhuurbaar zou zijn. Denk aan de volgende eisen:

 • Een eigen opgang
 • Toilet
 • Energievoorziening etc.

De woning dient als het ware gesplitst te kunnen worden in het zakelijke deel en privé deel. Als je niet aan deze voorwaarde voldoet, dan hoef je ook niet te kijken naar de andere voorwaarde van voldoende gebruik.

Voldoende gebruik van de werkruimte

De wetgever keurt kostenaftrek van werkruimte in de eigen woning alleen goed als er ook een minimum aantal werkbare uren gerelateerd aan je omzet vanuit deze ruimte wordt behaald. Ben je heel veel buiten de deur aan het werk, dan voldoe je niet aan deze voorwaarde.

Voor wat betreft de besteedde tijd in de zakelijke ruimte heeft de wetgever een onderscheid gemaakt tussen dat je nog ergens anders een eigen ruimte huurt (naast je ruimte in je eigen woning) en in het geval dat je geen andere ruimte huurt.

Als je nog ergens anders een werkruimte huurt dan kom je pas voor kostenaftrek voor de werkkamer in je eigen woning in aanmerking als je jouw inkomsten als ondernemer voor minimaal 70% van je totale inkomsten uit arbeid, in die ruimte verricht. Dit betekent dat je een behoorlijk deel van je werktijd in de werkkamer thuis moet doorbrengen om voor kostenaftrek in aanmerking te komen.

Huur je geen andere werkkamer? Dan dien je minimaal 30% van je totale arbeidsinkomsten in die werkruimte te verdienen en minimaal 70% vanuit die werkkamer.

Niet voldaan aan eisen voor werkruimte

Voldoe je niet aan de hierboven genoemde eisen (zelfstandige werkruimte en voldoende gebruik) dan kan je geen kosten aftrekken, ook niet voor de inrichting. Een bureau, stoel, lampen en andere zaken komen dan voor eigen rekening. De btw op de inrichtingskosten mag je wel in aftrek brengen.

Apparaten die je nodig hebt voor je werk, zoals een computer, printer, hoofdtelefoon, vakliteratuur, software en telefoon zijn wel aftrekbaar als bedrijfskosten.

Bouwkundige splitsing werkruimte en privéwoning mogelijk

Voldoe je wel aan de twee eisen (zelfstandige werkruimte en voldoende gebruik), dan hangt het er ook vanaf of je de werkkamer van je eigen woning als zakelijk op de balans zet of niet.

Als een bouwkundige splitsing mogelijk is, dan ben je verplicht die splitsing ook door te voeren. Dus de werkkamer volledig zakelijk op de balans. Dat is dan ondernemingsvermogen. Over de aankoopprijs/verbouwingsprijs mag je afschrijven. Alle kosten van dat bedrijfsdeel zijn aftrekbaar. Bij verkoop is de opbrengst minus de boekwaarde belaste winst of verlies.

Als je de woning inclusief werkruimte huurt, mag je de kosten en de huur die betrekking hebben op de werkruimte in aftrek brengen.

De btw op de inrichtingskosten mag je in aftrek brengen.

Kwalificerende werkruimte en bouwkundige splitsing niet mogelijk, keuzevermogen

Voldoet je werkruimte wel aan de voorwaarden van zelfstandigheid en voldoende gebruik? Zie voor meer informatie hierover hetgeen ik eerder in dit artikel heb beschreven.

Als het antwoord op de vraag ja is. Dan moet je kijken of het pand bouwkundig splitsbaar is. Is het pand niet te splitsen, dan behoort het tot het ‘keuzevermogen’. Dit is het geval als de werkruimte en het woondeel ieder 10% (van het woonoppervlak) of meer in beslag neemt. Een pand dat vrijwel geheel privé wordt gebruikt, mag je niet op de balans zetten.

Bij keuzevermogen zijn er drie mogelijkheden:

 • je rekent het hele pand tot het ondernemingsvermogen
 • het gehele pand tot je privévermogen rekenen
 • je verdeelt het pand administratief overeenkomstig het gebruik (privé – zakelijk)

In de volgende paragrafen zal ik verder ingaan op de bovenstaande drie mogelijkheden en de gevolgen daarvan.

Kwalificerende werkruimte en gehele woning volledig tot het ondernemingsvermogen

Let op, het volgende geldt alleen als er sprake is van een zelfstandige werkruimte en bij voldoende gebruik. Voldoe je hier niet aan? Dan heb je ook geen recht op kostenaftrek voor je werkruimte.

Als je de gehele woning volledig tot je ondernemingsvermogen aanmerkt dan komt de waarde van de woning op de balans te staan en je mag hierover afschrijven. De hypotheek over de gehele woning is dan ook zakelijk en komt ook op de balans.

Indien je de gehele woning (inclusief de werkruimte) als ondernemingsvermogen hebt aangemerkt, dan mag je alle kosten (met uitzondering van huurderslasten met betrekking tot het woondeel) aftrekken van jouw winst. Denk hierbij aan de volgende kosten:

 • energiekosten
 • gemeentelijke belastingen
 • verzekeringskosten
 • onderhoudskosten
 • afschrijvingskosten
 • deel van de hypotheekrente die op het zakelijke deel rust
 • inrichtingskosten van de werkruimte zijn ook aftrekbaar. Denk hierbij aan vloerbedekking, behang, lampen, bureau, tafel etc.

Bedrijfsmiddelen die niet tot de inrichting van de werkkamer behoren zijn ook aftrekbaar, zoals de pc en de printer. Deze kosten zijn ook aftrekbaar als je werkruimte niet aan de voorwaarden voldoet.

Als je het pand volledig tot je zakelijke vermogen aanmerkt, moet je wel een correctie toepassen voor het privé gebruik van het woongedeelte. Dit is een bijtelling ter grootte van een bepaald percentage van de WOZ-waarde. Meer informatie over het berekenen van de privécorrectie kan je hier vinden.

Bij het stoppen met de onderneming, verkoop van het pand of overdracht naar jouw privévermogen, moet je rekening houden met het resultaat dat wordt behaald met de verkoop.

Als je de woning inclusief werkruimte huurt, mag je de kosten en de huur in aftrek brengen. Vervolgens breng je een correctie wegens privé gebruik van het woongedeelte aan.

De btw op de inrichtingskosten mag je in aftrek brengen.

Kwalificerende werkruimte en volledig als privévermogen

Let op, het volgende geldt alleen als er sprake is van een zelfstandige werkruimte en bij voldoende gebruik. Voldoe je hier niet aan? Dan heb je ook geen recht op kostenaftrek voor je werkruimte.

Als je de woning en de werkruimte volledig tot je privévermogen aanmerkt, mag je voor de zakelijke ruimte jezelf een zakelijke vergoeding toekennen. Dit zijn dan kosten voor je bedrijf. Dat is een vergoeding voor het ter beschikking stellen van je werkkamer aan je onderneming. De vergoeding bedraagt maximaal 4% van de WOZ-waarde van de werkkamer. Vier procent is het fictief rendement op het box 3 vermogen. Ook mag je bepaalde kosten zoals schoonmaakkosten, glazenwasser en verzekeringen zakelijk in aftrek brengen. De waarde van de werkruimte plus een evenredig deel van je hypotheek verschuift van box 1 (eigen woning) naar box 3. Daardoor mis je een deel van de hypotheekrenteaftrek. Maar hoef je ook een deel van het eigenwoningforfait in box 1 niet meer in mindering te brengen op je hypotheekrenteaftrek.

Naast de vergoeding voor het ter beschikking stellen van de werkkamer aan je onderneming mag je ook overige kosten van de werkkamer, zoals energiekosten, behang- en schilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris (bureau, kast, lamp) in aftrek brengen. Deze kosten hebben dus betrekking op de werkruimte. Bedrijfsmiddelen die niet tot de inrichting van de werkkamer behoren zijn ook aftrekbaar, zoals de pc en de printer. Deze kosten zijn ook aftrekbaar als je werkkamer niet aan de voorwaarden voldoet.

De btw op de inrichtingskosten mag je in aftrek brengen.

Kwalificerende werkruimte zakelijk, woonruimte privé

Let op, het volgende geldt alleen als er sprake is van een zelfstandige werkruimte en bij voldoende gebruik. Voldoe je hier niet aan? Dan heb je ook geen recht op kostenaftrek voor je werkruimte.

Als je kiest om de werkruimte zakelijk aan te merken en de woonruimte privé, dan geldt het volgende. De aftrekbare kosten van de werkkamer zijn hetzelfde als wanneer je de gehele woning als zakelijk zou aanmerken. Met uitzondering dat het dus nu alleen gaat om de kosten voor de werkkamer. In dit geval hoef je alleen geen rekening te houden met een correctie voor privégebruik.

Als je de woning inclusief werkruimte huurt, mag je de kosten en de huur die betrekking hebben op de werkruimte in aftrek brengen.

De btw op de inrichtingskosten mag je in aftrek brengen.

Verbouwing eigen woning met werkruimte

Als je je eigen woning zonder werkruimte zodanig verbouwt dat je een zelfstandige werkkamer hebt gecreëerd en bovendien voldoet aan de eisen van mate van gebruik, dan mag je ook kiezen om de werkkamer als zakelijk aan te merken. De verbouwingskosten en inrichtingskosten zijn dan zakelijk aftrekbaar bij je belastingaangifte.  Je mag ook kiezen het privé te houden en te kiezen voor een gebruikersvergoeding.

Investeringsaftrek met werkruimte

De aankoop van een werkruimte is een investering. Daarom hebt u mogelijk recht op investeringsaftrek als je een pand koopt om er jouw onderneming in te vestigen. Koop je een pand en breng je maar een deel ervan in jouw ondernemingsvermogen in, dan heb je alleen voor dat deel recht op investeringsaftrek. Voor de grond waar het pand op staat, heb je nooit recht op investeringsaftrek. Als jouw werkkamer zich in jouw eigen woning bevindt, heb je alleen recht op investeringsaftrek als je de ruimte uitsluitend voor de bedrijfsvoering gebruikt. Woonhuizen zijn uitgesloten van investeringsaftrek.

Wanneer maak je de keuze over je werkruimte?

De keuze maak je in je aangifte inkomstenbelasting van het jaar waarin de werkruimte in gebruik is genomen. Dit kan dus het jaar van oprichting van je onderneming zijn of het jaar waarin je na een verbouwing gebruikt maakt van de werkkamer in je eigen woning.

Een eenmaal gemaakte keuze mag niet zomaar worden herzien. Alleen in het geval van bijzondere omstandigheden mag je deze keuze herzien. Bijvoorbeeld wanneer je een (groter) of kleiner deel van de woning als werkkamer in gebruik neemt.

Conclusie werkruimte eigen woning

Zoals je in dit artikel hebt kunnen lezen is een werkruimte in de meeste gevallen helaas niet aftrekbaar. Wanneer je wel aan de voorwaarden voldoet, heb je verschillende mogelijkheden om te kiezen wat het meest gunstig uitpakt. Wanneer je verwacht veel onderhoudskosten aan je woning te krijgen, dan kan het een reden zijn om te kiezen voor je gehele pand tot zakelijk vermogen. Verwacht je dat de woning aanzienlijk in waarde gaat stijgen, dan is dat een reden om de woning in privé te houden. De waardestijging is dan onbelast.

Een handig hulpmiddel om na te gaan of je recht hebt op kostenaftrek van je werkruimte is te vinden op de site van de Belastingdienst. Twijfel je wat je het beste kunt doen, kies er dan voor om je te laten adviseren. Zoals al eerder aangegeven, een keuze werkt jaren door.

Om een goed overzicht te houden op de kosten en welke wel of niet aftrekbaar zijn is een goede boekhouding van belang. Lees dit artikel voor meer informatie over de keuze in welk pakket je zelf je boekhouding kan doen. Of vergelijk hier direct de meest gangbare online boekhoudpakketten.

 

Wil je meer belastingtips?

Wil je nog meer tips en uitleg over hoe je als zzp’er je cijfers op orde hebt? Daarmee kan je ook belasting besparen! Klik dan op één van de volgende categorieën voor meer informatie.

Dit artikel kan ook interessant voor je zijn: de vijf belangrijkste aftrekposten voor de zzp.

Wil je meer tips over aftrekbare kosten bij je aangifte inkomstenbelasting? Lees dan hier meer over de meest voorkomende aftrekbare kosten voor een zzp.

Kan ik je ergens bij helpen?

Word dan lid van Het Ondernemerscollectief en maak gebruik van de fiscale helpdesk of neem vrijblijvend contact met mij op.

2 gedachten over “Aftrekbare kosten werkruimte eigen woning”

 1. Pingback: Aftrekbare kosten voor de zzp. Gratis belastingtips

 2. Pingback: Aftrekposten voor de zzp. Gratis tips en uitleg speciaal voor de zzp

Reacties zijn gesloten.

Gratis tips om belasting te besparen

Je ontvangt na inschrijving geregeld belastingtips en je wordt op de hoogte gebracht van de nieuwste blogs.